Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
"Karina" bluzasy
300.00 TMT

Gysga ýeňli "Karina" - ak köýnegi, lukmançylyk eşikleriniň dizaýner modelidir. Nusgawy lukmançylyk balak we köýnek bilen gowy sazlaşýar. Kiçi oýumly dik ýakasy bar. Gapdallarynda amatly goýma jübüleri bar. Gursak jübüsi "Candaş" nyşany bilen bezeldi.

Geýim öň tarapynda poslamaýan metal düwmelerine berkidilýär. Demir düwmeler suwa ezip goýlandan we ýygy-ýygydan ýuwlandan soň okislenmeýär, köýnegiň daşky görnüşi üýtgemeýär. Matanyň düzüminde pagta agdyklyk edýär, mata gowy dem alýar. Kir ýumagyň şertlerine laýyklykda mata solmaýar we uzak wagtlap arassa aklygy saklaýar. Ölçegleriň giň görnüşi, beden gurluşyňyza göra lukmançylyk geýimini saýlamaga mümkinçilik berýär.