Loading...
+993 64 003-002
+993 63 488-889

Aýallar üçin

Işleri hakyky sungat bolanlar üçin aýallar ýygyndysy

Erkekler üçin

Stili we rahatlygy halaýanlar üçin erkekler ýygyndysy.

Aýakgap

Günüň dowamynda rahatlyk

Aksesuarlar

Hakyky hünärmenler üçin iň gowusy

Täze

"Candaş" kompaniýasy dürli görnüşli eşikleri, iş eşiklerini, howpsuzlyk aýakgaplaryny, lukmançylyk eşiklerini we ýöriteleşdirilen gorag enjamlaryny öndürýär. Öz önümçiligimize eýe bolup, aýratyn tikinçilik, amatly bahalar we lomaý alyjylar üçin çeýe arzanladyş ulgamyny hödürleýäris.

Ýörite eşik - bu
hakda hemme zady bilýäris..

"Candaş" kompaniýasy dürli görnüşli eşikleri, iş eşiklerini, howpsuzlyk aýakgaplaryny, lukmançylyk eşiklerini we ýöriteleşdirilen gorag enjamlaryny öndürýär. Öz önümçiligimize eýe bolup, aýratyn tikinçilik, amatly bahalar we lomaý alyjylar üçin çeýe arzanladyş ulgamyny hödürleýäris.

Lukmançylyk-bu sungat, onuň bilen durmuşyny baglanyşdyran adam bolsa dörediji ýalydyr. Lulmançylygyň güýji ussatlykda, hereketleriň takyklygy we saglygy dikeltmekde bahasyna ýetip bolmajak sowgatdyr.
Biz her lukmançylyk hünärmeninde özboluşly, janly şahsyýet görýäris. Şonuň üçin şol aýratynlygy görkezmäge kömek edýän ýörite lukmançylyk eşiklerini döredýäris.

“Candaş Üniform” markasy - bu hünärmenler tarapyndan döredilen eşikdir. Söwda we hyzmat işgärleriniň, lukmanlaryň, aşpezleriň, dellekhanalaryň, islendik ugur boýunça hünärmenleriň hiç zat oňaýsyz bolanda öz işlerini has netijeli ýerine ýetirýändigine ynanýarys. Döwrebap enjamlar, köp ýyllyk tejribe we mydama öz üstümizde işleýänligimiz sebäpli bize ynanýarlar. Şonuň üçin diňe bir owadan däl, eýsem rahat zatlary hem etmäge çalyşýarys. Müşderilerimize ähli hormat bilen çemeleşýäris, wagtyň gadyryny bilýäris w1e pullaryny tygşytlaýarys. Dinamiki taýdan ösýäris, elýeterli bahalarda häzirki zaman eşiklerini öndürýäris, sebäbi lukman adaty eşiklerden pes bolmadyk ajaýyp hünär eşiklerini geýmäge mynasypdyr - ahyrsoňy ol ömrüniň köp bölegini işde geçirýär. Bize ol başartdy: düzüminde tebigy, dem alýan maddalaryň agdyklyk etmegi bilen ýygy-ýygydan ýuwulmaga çydamly ýokary hilli material ulanýarys. Biz tarapyndan döredilen modeller bazarda dürli reňklerde we 42-den 74-e çenli ululykda hödürlenýär.
Biziň dükanlarymyzda aýallar we erkekler üçin eşik taparsyňyz. Biz işimizde iň täze moda tendensiýalaryny ulanýandygymyza buýsanýarys.